Jogi dokumentumok

Coverme 2023 nyári nyereményjáték

Játékszabályzat és egyedi adatkezelési tájékoztató

A coverme.hu weboldalon (a továbbiakban: CoverMe oldal/CoverMe) nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék) szervezünk. A Játék célja a CoverMe oldal és szolgáltatás népszerűsítése és az oldalon történő eladások ösztönzése.

A Játék ideje alatt a Játékosok között hetente 1 db 20 000 Ft-os Decathlon ajándékkártyát, továbbá a játék végén fődíjként 1 db okosórát sorsolunk ki.

A heti sorsolásba az előző heti Játékosok kerülnek. A fődíj sorsolásába a heti sorsolások összes Játékosa automatikusan bekerül.

A részvételi szándékot a biztosítás megkötése során kell jelezni, a jelen szabályzatban meghatározottak szerint. Egyazon Játékos több megkötött biztosítással kapcsolatban is jelentkezhet a Játékra, ezzel növelve a nyerési esélyét, továbbá az egy napnál hosszabb tartamra és/vagy egynél több biztosítottra kötött biztosítások arányosan növelik az adott jelentkezés nyerési esélyét.

A Játékkal kapcsolatos egyedi adatkezelési tájékoztatónkat a 10. fejezet tartalmazza.

1. A játék szervezője

A játék szervezője a Formula/400 Informatikai Kft.(a továbbiakban: Szervező), a CoverMe fejlesztője és üzemeltetője. A Szervező továbbá kizárólag a Főnix Team Biztosítási Alkusz Kft. nevében (a továbbiakban: Alkusz) biztosításközvetítői tevékenységet végez és adatfeldolgozási feladatokat lát el.

1.1. A Szervező adatai

 • Cégnév: Formula/400 Informatikai Kft.
 • Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81. IX. em.
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-668634
 • Adószám: 12332722-2-41
 • MNB törzsszám: 12332722
 • MNB típus: Biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet
 • Nyilvántartási szám: 222050400184
 • Engedélyező határozat: nem engedélyköteles

1.2. Az Alkusz adatai

 • Cégnév: Főnix Team Biztosítási Alkusz Kft.
 • Székhely: 2654 Romhány, Kossuth út 68.
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-668634
 • Adószám: 12614105-2-12
 • MNB törzsszám: 12614105
 • MNB típus: Biztosítási alkusz
 • Nyilvántartási szám: 204121402130
 • Engedélyező határozat: PSZÁF II-104-2001

2. A Játék ideje

 • A Játék kezdete: 2023. június 8. csütörtök 12:00:00
 • A Játék vége: 2023. augusztus 3. csütörtök 12:00:00

A heti sorsolásokon azok a Játékosok vesznek részt, akik a sorsolást megelőző héten (csütörtök 12:00:00-tól a következő csütörtök 12:00:00-ig terjedő időszakban – a továbbiakban: Játékhét) a Játékban való részvétel feltételeit teljesítették, a Játékszabályzat 3. pontjában meghatározottak szerint. A fődíj sorsolásán minden Játékos részt vesz, aki a Játék teljes ideje alatt legalább egyszer érvényesen jelentkezett a Játékra és a Játékszabályzat 3. pontjában foglalt feltételeknek megfelel.

3. A Játékban történő részvétel feltételei

A Játékra való jelentkezés és a részvétel önkéntes. A Játékban azok vehetnek részt, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek (a továbbiakban: Játékos):

 • A Játékra saját akaratukból jelentkeznek (lásd 4. pont);
 • a Játékra jelentkezéskor magyar állampolgársággal és bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek;
 • a jelentkezés során saját, valós adataikat adják meg;
 • a Játékra jelentkezés napján 00:00:00-kor betöltötték a 18. életévüket;
 • a Játék ideje alatt saját maguk nevében legalább egy utasbiztosítási szerződést kötnek szerződőként a CoverMe oldalon;
 • a megkötött biztosítást jóhiszeműen, annak valós célja és tartalma szerint fel kívánják használni egy utazásuk során;
 • a megkötött biztosítás díja legkésőbb a sorsolás időpontjának kezdetéig igazoltan beérkezik a biztosítóhoz;
 • a jelen Játékszabályzat vagy jogszabály nem zárja ki a részvételüket.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra kizárólag a Játék ideje alatt CoverMe oldalon lehet jelentkezni, kizárólag egy utasbiztosítás megkötésével egyidejűleg. A Játékosnak a kötés során az erre vonatkozó kérdésre külön meg kell erősítenie a részvételi szándékát azzal, hogy elfogadja Játékszabályzatot, valamint az egyedi adatkezelési tájékoztatóban jelzett feltételeket (jelen szabályzat tartalmát). A jelentkezési feltételeknek való megfelelés esetén a Játékos automatikusan bekerül a heti nyeremény és a fődíj sorsolásába is; csak a heti nyereményre, vagy csak a fődíjra való önálló jelentkezés nem lehetséges.

A Játékban való részvételre való jelentkezés utolsó határideje: 2023. augusztus 3. 12:00 óra. A jelentkezés időpontjának a CoverMe oldalon a jelentkezés és kapcsolódó nyilatkozatok elfogadásának tényéhez a Szervező elektronikus rendszere által rendelt időbélyegzője tekintendő, feltéve, hogy a jelentkezés feltételéül szabott biztosítási díj beérkezése utólagosan legkésőbb a 4. fejezetben szereplő időpontig megtörténik.

A határidőn túl vagy a jelentkezési feltételekkel ellentétesen megvalósuló jelentkezés esetén a jelentkező nem vesz részt a Játékban.

A jelentkezés ténye nem jelenti automatikusan azt, hogy a Játékos részt vesz a Játékban. Csak azok jelentkezése érvényes, akik a Játékban történő részvétel 3. pontban meghatározott feltételeinek együttesen megfelelnek.

Egyazon Játékos a Játék ideje alatt többször is jelentkezhet a Játékra, amennyiben a megadott időszakban többször is érvényesen köt a feltételeknek megfelelő biztosítást. Azonos Játékos által megkötött minden biztosítás esetében a jelentkezés egymástól függetlenül történik; amennyiben a Játékos több biztosításával kapcsolatban is szeretne részt venni a játékban, akkor minden egyes biztosítás megkötése során jeleznie kell a részvételi szándékát.

A Szervező – utólag is – jogosult kizárni azokat a Játékosokat a Játékból, akik valamelyik részvételi feltételt nem teljesítik. Amennyiben a Játékos többször is jelentkezik a Játékra, és egyik jelentkezésével kapcsolatban kizárásra kerül a Játékból, a Szervező az összes többi jelentkezését is törli és a Játékost a Játékból kizárja.

A Játékos a jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos által megadott adatokat bármilyen, számára jogszerűen elérhető eszközzel ellenőrizze, és tudomásul veszi, hogy a Játékból kizárásra kerülnek azok, akik a részvételi feltételeket nem teljesítik. E tekintetben a Szervező döntése végleges, azzal kapcsolatban a Játékosnak felszólalási és jogérvényesítési lehetősége nincs.

A Játékos a jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul a biztosítás megkötése során megadott adatai közül a Játék lebonyolításához szükséges adatoknak a 10. fejezet (Egyedi adatkezelési tájékoztató a Játékkal kapcsolatban) szerinti kezeléséhez.

A Játékos a jelentkezéssel elfogadja a jelen Játékszabályzat, valamint a benne foglalt egyedi adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, továbbá elfogadja azt, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével – különös tekintettel, de nem kizárólagosan, ha a Játék során hamis, hibás vagy megtévesztő adatokat ad meg –, a Szervezőnek, Alkusznak, vagy harmadik félnek okozott kárért teljes körű felelősséget vállal.

5. Nyeremények, nyerési esélyek

A Játék során a Játékosok között a Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

 • Heti sorsolás alkalmával minden hét Játékosai között: heti 1 db 20 000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya (összesen a Játék teljes ideje – 8 hét – alatt 8db ajándékkártya kerül kisorsolásra);
 • Fődíj sorsolásának alkalmával az összes Játékos között: 1 db okosóra.

A játékos növelheti nyerési esélyét az alábbiak szerint:

 • Minden érvényes jelentkezés akkora nyerési esély szorzóval vesz részt a Játékban, mint amekkora a jelentkezéssel kapcsolatban megkötött biztosítás napokban kifejezett tartamának és a biztosított személyek számának szorzata. (Pl. 2 fő biztosítottra, 5 napos tartammal kötött biztosítás = 10-szeres szorzó).
 • Amennyiben egy játékos egy adott Játékhéten (fődíj esetében a teljes Játék során) több biztosítást is köt, és több biztosítással kapcsolatban is jelzi részvételi szándékát, akkor a jelentkezéseihez kapcsolódó nyerési szorzói összeadódnak.

6. Sorsolás

A Játék során 8 alkalommal heti sorsolásra, továbbá 1 alkalommal a fődíj sorsolására kerül sor. A heti sorsolások időpontja a Játékhetet követő csütörtök, 16 óra. A heti sorsolásokon 1 fő heti nyertest, a fődíj sorsolásán 1 fő fődíjnyertest sorsolunk ki. A sorsolásokkal egyidőben kerül sor az ún. tartaléknyertesek kisorsolására is.

A fődíj sorsolására a Játék végén, 1 alkalommal, 2023. augusztus 3. napján 17 órakor kerül sor. A fődíj sorsolásának napján a Szervező az érdekkörében felmerült okból vagy akadály esetén egy alkalommal elhalaszthatja, amelyről köteles a Játékosokat a coverme.hu weboldalon értesíteni. A fődíj sorsolását ebben az esetben is meg kell tartani legkésőbb 2023. augusztus 11. napjáig.

A Sorsolást a Szervező ügyvezetőiből álló három tagú Sorsolási Bizottság a Szervező székhelyén végzi. A Sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A Sorsolás számítógépes programmal történik, amely interneten nyilvánosan elérhető, kvantum alapú, valódi véletlenszám-generátort használ a nyertes kiválasztására. A kvantum alapú valódi véletlen szám generálása (a továbbiakban: QRNG) vákuum kvantumfluktuációjának laboratóriumban történő valós idejű mérési adataira épül. A QRNG szolgáltatója az Ausztrál Nemzeti Egyetem Fizikai Kutatóintézetének Kvantumtudományi és - technológiai tanszékén működő kvantumoptikai kutató csoportjának laboratóriumában üzemeltetett kvantum alapú véletlenszám-generátor, illetve annak internetes szolgáltatása.

A Sorsolás, illetve a sorsoló program használata során az alábbiak történnek:

 • A Játékosok által a CoverMe oldalon megadott, az Adatkezelőnek a Játék céljából létrehozott adatbázisából letöltésre kerülnek azon jelentkezések adatai, amelyek – az adott Sorsolásban érintett Játékhéten, vagy, a fődíj esetében, a teljes Játék ideje alatt – részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek („Jelentkezések listája”).
 • A Jelentkezések listájából törlésre kerülnek azon Játékosok, akiket a Sorsolási bizottság kizár (lásd alább).
 • Amennyiben ezután egyetlen érvényes jelentkezés sem marad, akkor a Sorsolásnak vége és nyertes nem kerül kiválasztásra.
 • A Jelentkezések listájából elkészül a Sorsolási lista, amelybe minden jelentkezés annyi példányban kerül bele, ahányszoros nyerési esélyt az adott sorsolással kapcsolatban a jelen szabályzat a jelentkezéshez biztosít (lásd fentebb).
 • A Sorsolóprogram – a QRNG szolgáltatás felhasználásával – véletlenszerűen kiválasztja a Sorsolási listából a nyertes Játékost.

A Sorsolás során 5 db tartalék nyertes kisorsolása is megtörténik oly módon, hogy a Sorsolási listából előzőleg törlésre kerül a kisorsolt nyertes, továbbá a már kisorsolt tartalék nyertesek összes jelentkezése. Az 5 db helyett kevesebb tartalék nyertes kerülhet kisorsolásra abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre elegendő Játékos.

A Sorsolási bizottság utólagosan ellenőrizheti a nyertes és a tartalék nyertes Játékosok által megadott adatokat, és utólag is jogosult lehet kizárni a nyertes vagy tartalék nyertes Játékost (lásd a 8. pontban).

1 fő nyertes Játékos helyébe 1 fő tartaléknyertes léphet. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében abban az esetben léphetnek a nyertes Játékos (vagy egy korábbi tartaléknyertes) helyébe, ha a korábbi nyertes a Játékból kizárásra kerül, nem tart igényt a nyereményére, vagy a nyeremény átadása számára meghiúsul.

7. A nyeremény átadása

A Szervező legkésőbb a Sorsolás záró időpontját követő 5 munkanapon belül kiértesíti a nyertest a jelentkezéséhez kapcsolódó regisztrált e-mail címén. A nyeremény átadásának feltétele, hogy a nyertes Játékos a kiértesítést követő 3 napon belül válaszában jelezze, hogy igényt tart-e a nyereményére, és az átadást milyen kézbesítési címre – ajándékkártya esetében e-mail címet értve, tárgynyeremény esetében pontos postai kézbesítési címre – kéri teljesíteni, továbbá – adóköteles nyeremény esetében – a Szervező tájékoztatása alapján meg kell adnia az adójogszabályokban kötelezően előírt adatait. Ezt követően a Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményt legkésőbb 15 munkanapon belül kézbesíti.

A nyereményről való lemondásra irányuló jognyilatkozatát a nyertes Játékos vagy tartaléknyertes csak írásban (e-mailben) teheti meg érvényesen.

Ha a nyertes Játékos az általa megadott értesítési/kézbesítési e-mail címen, vagy a kézbesítési postacímen nem elérhető, továbbá, ha a nyeremény átvételét megtagadja, vagy a szükséges egyéb adatait nem adja meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a nyertes Játékos a nyereményről lemondott.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereménye legkésőbb a kiértesítését követő 30. napig átadásra kerülhessen. Ha a nyeremény átadására vagy feladására bármely okból a megadott időn belül nem kerülhet sor, akkor az adott nyertessel kapcsolatban az átadást a Szervező meghiúsultnak tekinti. Az átadás meghiúsulása esetén az érintett nyertes felé a Szervező felelősséggel nem tartozik. Az átadás időtartama nem hosszabbítható meg, így annak meghiúsulása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező jogosult utólagosan, visszamenőleges hatállyal kizárni a Játékost a Játékból (lásd a 8. pontban).

A nyeremény átadásának meghiúsulása vagy megtagadása esetén, továbbá a kézbesítésnek a Játékos érdekkörében vagy hibájából bekövetkező elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során bármely okból keletkezett károkért és késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A nyereményről való lemondás, a kézbesítés meghiúsulása, vagy a Játékos utólagos kizárása esetén – amennyiben van még tartalék nyertes –, a sorban következő tartalék nyertes lép az előző nyertes helyébe és a Szervező újra kezdi vele az átadási folyamatot.

Szervező vállalja, hogy amennyiben a nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Bármely vitás kérdésben a Szervező döntése végleges és irányadó.

8. Játékosok kizárása

A Szervező a jelentkezést követően – akár a Sorsolás előtt, akár azt követően, beleértve a nyeremény átadását követő időszakot is – jogosult kizárni a Játékost abban az esetben, ha

 • a Játékosról megállapítja, hogy nem teljesíti a jelentkezési feltételeket,
 • a Játékos megszegi a jelen szabályzat bármely rendelkezését,
 • a Játékos valótlan, hibás, vagy megtévesztő adatok megadásával próbálja meg növelni a nyerési esélyét,
 • a Játékos kizárólag azzal a szándékkal köt biztosítást, hogy a Játékban részt vehessen, és a megkötött biztosítását a későbbiekben nem használja fel (lemondja),
 • a Játékos biztosítását a biztosító díjnemfizetés vagy egyéb, a Játékos érdekkörébe tartozó okból törli,
 • abban az esetben, ha a Játékos adatkezelési okokból az adatainak törlését kéri, vagy a Szervező a Játékos adatainak törlésére vagy részleges törlésére adatvédelmi okokból kényszerül (lásd a 10.10 fejezetben) és ezzel a Játékos részvétele a Játékban ellehetetlenül (pl. kiértesítése nyertesként már nem lehetséges).

Amennyiben a Játékos kizárására a nyereményének átadása után kerül sor, a Szervező jogosult a nyereményt visszakövetelni.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Játék alatt csalás gyanúja merül fel, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve az ilyen Játékost felfüggessze, vagy a Játékból kizárja. A tisztességtelen magatartást tanúsító vagy bűncselekményt megvalósító, illetőleg bűncselekmény megvalósítására alkalmas magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet e magatartásukkal a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, az Alkusznak, vagy harmadik félnek okoztak.

9. Egyéb rendelkezések

A CoverMe a Szervező bejegyzett védjegye.

A Szervező a Játékban való részvételt a Játékosok számára térítésmentesen biztosítja. A részvétel feltételeként szabott megkötendő biztosítás díját a Játékos teljes egészében az érintett biztosítónak (és nem a Szervezőnek/Alkusznak) fizeti. A Játékos a Játékban való részvételért sem a Szervezőnek, sem az Alkusznak semmilyen pénzbeli vagy egyéb vagyoni értéket nem köteles nyújtani és nem nyújthat. Az Alkusz a biztosítótól jutalékot, illetve a Szervező az Alkusztól megbízási díjat kaphat a megkötött biztosítás után, amely jutaléknak illetve megbízási díjnak az összege – továbbá a megkötött biztosítás díja is – a Játék során semmiben nem tér el az egyéb esetekben alkalmazott jutalék vagy díj mértéktől.

A Játék a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) alapján nem minősül szerencsejátéknak (Szjtv. 1. §).

A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, a lebonyolításban közreműködő személyek valamint a fentiek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatot, vagy az abban foglalt egyedi feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja, avagy a Játékot - akár annak időtartama alatt – egyoldalúan, indokolás nélkül visszavonja. A játékszabályzat módosításait, avagy a Játék visszavonására vonatkozó közleményét a Szervező – kiemelt figyelemfelhívás mellett – késedelem nélkül közzéteszi a CoverMe oldalon.

Minden esetben a Játékos kizárólagos felelőssége, hogy a CoverMe oldalon a Játék aktuális szabályairól, a Szervező Játékkal kapcsolatos közleményeiről megfelelően tájékozódjon.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező bármely, a Játék szervezésével kapcsolatos döntése végleges, és a Játékban részt vevők számára kötelező érvényű, vagyis a Szervező belső döntéseivel szemben belső jogorvoslatra nincsen lehetőség.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság a Szervezővel vagy az Alkusszal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Szervezőt vagy az Alkuszt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben érte.

A Szervező a CoverMe weboldalnak, vagy a weboldalról a Játékkal összefüggésben átirányítással igénybe vett más weboldalaknak a Játék ideje alatti hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okból, időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Szervező kizárja felelősségét minden, a CoverMe oldalt, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, és egyéb, a Szervezőnek fel nem róható vagy érdekkörébe nem tartozó bármely meghibásodás esetére. Amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás/meghibásodás/technikai probléma folytán a Játék meghiúsul, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játékkal összefüggésben a Játékos által megadott vagy használt e-mail cím és IP címek használatával, valamint a Játékos által a biztosítási díjak befizetésekor bekövetkezett – különösen a Játékos saját bankjával, az átutalással vagy a bankkártya-használattal összefüggő – bármely helyzettel, visszaéléssel, csalással, jogosulatlan használattal, jogi igénnyel, kifogással vagy jogvitával kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező a Játék során a Játékos által megadott személyes adatok valótlanságából, a késedelmes, téves vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő mindennemű felelősségét kizárja. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk (e-mail) levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

Jelen játékszabályzat rendelkezései nem alkalmazhatóak a Játékos biztosítási jogviszonyára és/vagy a biztosítókkal összefüggő jogviszonyra, jogvitákra, abban az esetben sem, ha a Játékos a Játék ideje alatt kötötte meg a biztosítását.

Felelősség a nyereményekért: a nyeremény minőségi hibájáért, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, kellékszavatosságáért a Szervező semmilyen felelősséget, jótállást nem vállal. E hibák esetén a Játékos közvetlenül a termék gyártójához vagy forgalmazójához fordulhat, a terméknek a gyártót/forgalmazót terhelő, a magyar jogszabályok szerinti termékfelelősségi-, kellékszavatossági vagy jótállási szabályai keretében. Önmagában a nyeremény nyertes részére történő átadásával a Szervező nem válik az adott termék forgalmazójává, illetve az adott szolgáltatást nyújtóvá. A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, illetve jótállási jogok gyakorlására vonatkozó információkat a nyertes Játékosnak átadja.

A nyereményként adott ajándékkártya a Szervezőnél készpénzre, pénzre vagy más nyereményre nem átváltható, nem becserélhető. A nyeremények a Játékos kérésére a Szervező által nem átruházhatók, a tárgynyeremény készpénzre vagy más tárgynyereményre nem átváltható. A nyeremények átvétel előtt másra nem átruházhatók.

A Játék ingyenességére tekintettel a Játékos semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől vagy az érdekében eljáró harmadik személytől semmiféle kártérítést, kártalanítást, kompenzációt.

10. Egyedi adatkezelési tájékoztató a Játékkal kapcsolatban

10.1. Általános információk

Adatkezelő:

 • Cégnév: Formula/400 Informatikai Kft.
 • Képviselik: Molnár Balázs, Paál Balázs, Vásárhelyi Dániel ügyvezetők
 • Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81. IX. em.
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-668634
 • Adószám: 12332722-2-41

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 96/45/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi EU Rendelet (az alábbiakban: GDPR) 13. – 14. cikke alapján az érintettek részére a Játék lebonyolításával kapcsolatos egyedi adatkezelői tevékenységéről, az általa alkalmazott adatkezelési műveletekről, az érintettek jogairól, valamint a Játékhoz kapcsolódó személyes adatok kezeléséről az alábbi egyedi tájékoztatást adja (a továbbiakban: Egyedi Adatkezelési Tájékoztató).

Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kizárólag a Játék lebonyolításához szükséges egyedi adatkezelést (a továbbiakban: Adatkezelés) folytat, a jelen fejezet rendelkezései szerint. A CoverMe oldalon történő egyéb adatkezelésre a weboldal használatához kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadóak (https://coverme.hu/jogi/adatkezeles).

A személyes adatok megszerzésének időpontját az Adatkezelő a Játékra való jelentkezés befejezésének időpontjával azonos időpontban határozza meg (amikor a jelentkező a Játékszabályzatot elfogadja), a jelentkezési folyamat megszakítása esetén az Adatkezelő a Játékos személyes adatait a Játékkal kapcsolatban nem kezeli.

A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, a vele munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint megbízási jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre, illetőleg az Adatkezelő megbízásából a Játékkal összefüggő adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozókra, munkatársakra, szerződéses partnerekre, továbbá a Játékosokra. A jelen egyedi Adatkezelési tájékoztató tárgyi hatálya kizárólag a Játékkal összefüggésben folytatott adatkezelési tevékenységére terjed ki, minden papír alapú és elektronikus adatkezelésre és adatfeldolgozásra, az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra, amely valamely nyilvántartási rendszer részét képezi, vagy amelyet egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni.

Az Adatkezelő adatkezelői minősége a Játékkal kapcsolatban kizárólag azokra az adatkezelési műveletekre korlátozódik, amelyekre nézve a jelen egyedi adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint ténylegesen meghatározta az adatkezelés célját és annak eszközeit.

A Játékkal kapcsolatos adatkezelés – a jelen fejezet 10.6.2 pontjában foglaltak kivételével – az érintett (Játékos) önkéntes hozzájárulásán alapul, amely nélkül a Játékban való részvétel és a nyeremény kézbesítése nem lehetséges. Az adatkezelés kizárólag a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatok körére terjed ki. A jelentkezési folyamat során a Játékos által önkéntesen megadott személyes adatok vonatkozásában automatizált döntéshozatal és profilalkotás, valamint az Adatkezelő által eszközölt nemzetközi adattovábbítás semmilyen esetben nem történik. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során különleges személyes adatot nem kezel, továbbá kiskorúak (gyermekek) személyes adatait nem kezeli. Az Adatkezelő minden esetben tiszteletben tartja a GDPR-ban, valamint az Infotv. 4.§-ban meghatározott adatkezelési alapelveket. Az adatkezelés során Adatkezelő a következő alapelvek szerint jár el: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámoltathatóság.

10.2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő tevékenységét a magyar jogszabályoknak megfelelően végzi.

Az adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), továbbá a 2018. május 25-től érvényes az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) rendelkezései az irányadók.

10.3. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmakat elsősorban az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen szabályzat és tájékoztató alkalmazásában:

10.3.1. Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

A Játék vonatkozásában érintett alatt a Játékost kell érteni. Az Adatkezelő a Játék során azon természetes személyek adatait kezeli, akik a Játékra a Játékszabályzatban meghatározott módon a CoverMe oldalon egyértelműen kinyilvánították a részvételi szándékukat.

10.3.2. Személyes adat

Az érintettre vonatkozó bármely információ. Az adatvédelmi jogszabályok alapján ide tartozik az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés is.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatai közül kizárólag azokat kezeli, amelyek a Játék lebonyolítása szempontjából feltétlenül szükségesek.

10.3.3. Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

A Játék során az érintett a hozzájárulását – a jelentkezésnek a 4. pontban ismertetett szabályaival összhangban – a biztosítás megkötése során a weboldalon a megfelelő kérdésre adott egyértelmű jelzéssel jelzi.

10.4. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Játék megszervezése és lebonyolítása, a nyeremények kézbesítése, továbbá jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezel személyes adatokat.

10.5. Az adatok forrása

10.5.1. Az érintett adatszolgáltatása

Az érintett az adatait a CoverMe weboldalon az utasbiztosítások megkötésére rendszeresített adatbeviteli űrlapokon adja meg. Az adatok felvételének időpontja az elektronikus rendszer időbélyegzője.

10.6. Az adatkezelés jogalapja

10.6.1. Az érintett hozzájárulása

A Játékban való részvétel és a nyeremény átadása kapcsán az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, ha a CoverMe oldalon kezdeményezi egy biztosítás megkötését, és e folyamat során kifejezetten jelzi a részvételi szándékát a Játékban, egyúttal elfogadja a jelen egyedi adatkelési tájékoztató tartalmát.

A hozzájárulás utólag bármikor visszavonható, mely esetben a Játékkal összefüggésben megismert személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, ez azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló és a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10.6.2. Jogszabály előírása

A jogszabályoknak való megfelelés érdekében az adatkezelés jogalapja a nyereményjátékkal kapcsolatban az Adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

10.7. Az adatok köre és kezelése

A jelen adatkezelésben kizárólag számítógépes adatbázisokban tárolt/tárolható adatok (szöveges, numerikus, dátum/idő, stb. típusú) kezelése történik. Az adatkezelő egyéb adatokat (fénykép/videó felvételek, hangfelvétel, biometrikus adatok, stb.) nem kezel, profilalkotást és automatikus döntéshozatalt nem végez.

10.7.1. Érintett azonosításához szükséges adatok

Az adatkezelés célja: az érintett (Játékos) egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: teljes név, születési idő, lakcím, e-mail cím, belső ügyfélazonosító.

Az adatok forrása: az érintett adatszolgáltatása, azzal, hogy a biztosításkötési folyamatban megadott személyes adatai közül az Adatkezelő a Játékra való jelentkezés esetén a Játék lebonyolítása érdekében a megadott adatok közül kizárólag a jelen pontban meghatározott személyes adatokat használja fel és kezeli.

Az adatok címzettje: Adatkezelő (a címzettek kategóriái: a sorsolási bizottság tagjai).

Adatok tárolásának időtartama: Az utolsó Sorsolás (Játékszabályzat 6. fejezet) lezárását követő 1 naptári évig.

Nemzetközi adattovábbítás: nincs.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás: nincs.

10.7.2. Az érintett által kötött utasbiztosítás adatai

Az adatkezelés célja: annak vizsgálata, hogy az érintett érvényesen jelentkezik-e a Játékra (jelentkezés ideje és alapjául szolgáló biztosítás megkötésének ténye) – beleértve az utólagos rekonstruálhatósághoz szükséges adatokat is –, továbbá a Sorsolás során a szükséges számú nyerési esélyt biztosító szorzószám kiszámítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: ügyfélazonosító, ajánlat azonosító, ajánlat beküldés időpontja, ajánlat kötés session azonosító, kockázatviselés kezdete, kockázatviselés vége, fedezett napok száma, szerződő adatai, biztosítottak száma, állapot, díj befizetettsége, visszatérítés kezdő napja.

Az adatok forrása: az érintett adatszolgáltatása, azzal, hogy a biztosításkötési folyamatban megadott személyes adatai közül az Adatkezelő a Játékra való jelentkezés esetén a Játék lebonyolítása érdekében a megadott adatok közül kizárólag a jelen pontban meghatározott személyes adatokat használja fel és kezeli.

Az adatok címzettje: Adatkezelő (a címzettek kategóriái: a sorsolási bizottság tagjai).

Nemzetközi adattovábbítás: nincs.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás: nincs.

10.7.3. Nyeremények kézbesítéséhez szükséges adatok

Az adatkezelés célja: a nyertes Játékossal vagy tartaléknyertessel való kapcsolatfelvétel és a nyeremény kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: teljes név, kézbesítési e-mail cím, vagy postacím.

Az adatok forrása: - a kézbesítési cím estében az érintett, amikor a nyertes Játékos a kiértesítéskor kézbesítési címet ad meg (ld. Játékszabályzat 7. pont).

Az adatok címzettje: Adatkezelő (a címzettek kategóriái: a sorsolási bizottság tagjai).

Adatok tárolásának időtartama: A nyeremény sikeres kézbesítését – vagy a kézbesítés meghiúsulását, a Játékos kizárását – (Játékszabályzat 7. és 8 fejezet) követő 1 naptári évig.

Nemzetközi adattovábbítás: nincs.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás: nincs.

10.7.4. A nyeremények könyvelésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő cégszervezetén belül a nyeremények adózásával kapcsolatos számviteli törvény és más adójogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont)

A kezelt adatok köre: jogszabályban előírt adatok.

Az adatok tárolásának időtartama: a jogszabályi kötelezettség teljesítésére a jogszabályban előírt leghosszabb időtartam.

Az adatok forrása: az érintett.

Az adatok címzettje: Adatkezelő (a címzettek kategóriái: Adatkezelő könyvelője)

Nemzetközi adattovábbítás: nincs

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás: nincs

10.8. Adattovábbítás

Az adattovábbítás általános szabályai: Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik fél részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazza vagy kötelezi.

10.9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében feltétlenül szükségük van.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

10.9.1. Informatikai nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

10.9.2. Papíralapú nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10.10. Adatok törlése

Az Adatkezelő a Játék adatait mindaddig kezeli, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, vagy az adatkezelés célja szerinti tárolási időtartam le nem telik, illetve jogszabály, bíróság vagy hatóság kötelezése az adatok törlését el nem rendeli.

Törlés esetén a Adatkezelő az adatokat minden esetben személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja vagy a törlés végrehajtásához szükséges vagy célszerű, akkor a személyes adatot tartalmazó adathordozó is megsemmisítésre kerül.

Az adatok törlésének esetei:

10.10.1. Az érintett kérésére történő törlés

Az érintett kérésére az Adatkezelő törli a Játékban az érintett hozzájárulása alapján nyilvántartott adatokat. Ez egyúttal a érintett kizárásával jár együtt a Játékból (lásd a Játékszabályzatban).

A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésének folytatására jogszabály felhatalmazást ad vagy arra kötelez. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelés folytatását lehetővé tevő vagy előíró jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

10.10.2. Az adatkezelés célja szerinti adattárolási időtartam eltelte

Az Adatkezelő az adatokat törli az adott adatkezelési célban megjelölt tárolási idő elteltével.

10.10.3. Adatkezelés jogellenessége

Amennyiben kiderül, hogy az adatok, vagy azok egy részének kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja (a jogellenesen kezelt adatok tekintetében).

10.10.4. Hiányos vagy téves adat

Amennyiben a kezelt adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki –, az Adatkezelő a hibás vagy téves adatot haladéktalanul törli.

10.10.5. Bíróság vagy hatóság rendelkezése

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő a rendelkezés szerint végrehajtja.

10.10.6. Jogszabály alapján

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

10.11. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő az érintettet a weboldalon tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését.

Az érintett jogszabályban meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére címzett levélben.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

2023. június 6.

Frissítve 2023. június 21-én: a heti nyeremény és a fődíj sorsolásának időpontja péntekről csütörtökre változott, a fődíj sorsolására 18 óra helyett 17 órakor fog sor kerülni.

Formula/400 Informatikai Kft.