Jogi dokumentumok

Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat és tájékoztató

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A Főnix Team Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban Főnix Team Kft.) a biztosítási alkuszi tevékenység során törvényi kötelezettségeinek eleget téve ügyfelei személyes adatait rögzíti, kezeli, és a vonatkozó törvények előírásainak megfelelő módon tárolja. A Főnix Team Kft. teljes neve Főnix Team Biztosítási Alkusz Kft., székhelye 2654 Romhány Kossuth u. 68., cégjegyzékszáma 12-09-003642. A Főnix Team Kft. felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban MNB), cégünk a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) alapján az MNB nyilvántartásában szereplő biztosításközvetítő. A Főnix Team Kft. az adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-57686/2012.

2. A Tájékoztató hatálya

Jelen Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat és tájékoztató hatálya a Főnix Team Kft. adatkezelésére terjed ki.

3. Irányadó jogszabályok

A Főnix Team Kft. tevékenységét a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), a 2018. május 25-től érvényes Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR), valamint a Bit. rendelkezései az irányadók.

4. A Főnix Team Kft. tevékenysége, fogalmak

A Főnix Team Kft. főtevékenysége a Bit. 398. §-ban meghatározott, a Bit. Harmadik könyv XXIX. Fejezete által szabályozott független biztosításközvetítői (alkusz) tevékenység, amely keretében az ügyféllel kötött szerződés alapján, az ügyfél megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet – az ügyfél képviseletében – a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.
Jelen Tájékoztatóban használt fogalmakat elsősorban az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen szabályzat és tájékoztató alkalmazásában:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A Főnix Team Kft. elsősorban azon természetes személyek adatait kezeli, akik vele ügyfélkapcsolatban állnak, vagy korábban ügyfélkapcsolatban álltak. A Főnix Team Kft. kezeli azon természetes személyek adatait is, akik vele ügyfélkapcsolatba kívánnak lépni, és ennek érdekében megkeresik. A Főnix Team Kft. ezen túlmenően az egyes szerződésekhez kapcsolódóan kezeli azon természetes személyek adatait is, akik a Főnix Team Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyban érintettek, és akik adatai kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges (adóstárs, meghatalmazott, stb.).

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Főnix Team Kft. az érintett által megadott személyes adatokat, a jogviszony során keletkezett, a jogviszonnyal összefüggő személyes adatokat kezeli.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulását a Főnix Team Kft. nyomtatványainak kitöltésével és aláírásával, az alkuszi megbízási szerződés aláírásával, a szerződéskötéskor nyújtott tájékoztatás szerint adja meg.

5. Az adatkezelés célja

A Főnix Team Kft. tevékenységének ellátása (biztosítási szolgáltatás közvetítése) érdekében kezel személyes adatokat. A jelen szabályzat és tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

  • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
  • Az érintett igényeinek feltárása, a biztosítási szerződés megkötése szempontjából releváns körülmények feltárása;
  • Az ajánlatok begyűjtése, összesítése, érintettel való közlése;
  • Az érintett és a biztosító közötti szerződés közvetítése, az érintett megbízásából és érdekében a biztosítóval történő kommunikáció, meglévő szerződés megszüntetése; kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása;
  • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése;
  • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

6. Az adatok felvétele

6.1. Az érintett adatszolgáltatása

A Főnix Team Kft. az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az érintett az adatait a Főnix Team Kft. (valamint esetenként a hatóságok és a biztosító társaságok) által rendszeresített adatlapokon, az adatlapok kitöltésével adja meg, az adatok felvételének helye és időpontja megjelölésével. Az adatfelvétel történhet elektronikus úton, a Főnix Team Kft. által üzemeltetett weboldalon keresztül; ebben az esetben az adatok felvételének időpontja az elektronikus rendszer időbélyegzője.

6.2. Más forrásokból történő adatfelvétel

A Főnix Team Kft. adatokat kizárólag törvény alapján jogszerűen igénybe vehető forrásból vesz át.

7. Az adatkezelés jogalapja

Az alábbiakban általánosságban kerülnek bemutatásra az egyes jogalapok.

7.1. Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a Főnix Team Kft.-vel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a Főnix Team Kft. eljárását (Infotv. 6. § (6) bek.), az igények felmérését, kalkulációt, biztosítás közvetítését. Az érintett az alkuszi megbízással, adatai megadásával hozzájárulást ad mindazon személyes adatai kezeléséhez, amely adatok kezelése a Főnix Team Kft. szolgáltatásának nyújtásához szükséges. Valamennyi esetben az érintett szabadon dönt a szerződéskötésről, a Főnix Team Kft. eljárásáról, így az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
Amennyiben az érintett a Főnix Team Kft.-vel szerződést köt, hozzájárul azon adatai kezeléséhez, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

7.2. Jogszabály rendelkezése

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 7.3. pontban meghatározott jogszabályok.

7.3. Adatkezelés az Infotv. 6. § (5) bek. alapján

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A Főnix Team Kft. tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor. (Infotv. 6. § (5) bekezdés).
Amennyiben az adatkezelés a jelen 7.3. pontban meghatározott jogalapon alapul, a Főnix Team Kft. az érintettet tájékoztatja az adatkezelést megalapozó jogi kötelezettségről, védendő érdekről.

8. Az adatok köre és kezelése

Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. A kezelt adatok: az érintett személyazonosító adatai, kapcsolattartáshoz szükséges adatai. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és kapcsolattartás.

Az érintett által biztosítani kívánt tárggyal, személlyel kapcsolatos adatok: A biztosításközvetítés folyamatának egyik eleme lehet a kalkuláció, ehhez az érintettnek meg kell adnia a biztosított tárggyal, személlyel (jármű, utasok, lakás, értéktárgyak, stb.) kapcsolatos mindazon adatokat, amelyek szükségesek a díjkalkulációhoz, az ajánlattételhez. Az adatkezelés célja a kalkuláció, az érintett számára alkalmas biztosítások összegyűjtése.

A közvetített (érintett által kiválasztott) biztosítással kapcsolatos adatok: A választott biztosítás alapjául megadott adatok, a biztosítás adatai, a biztosított tárgy, személy adatai, a megkötött szerződés, biztosítás adatai.

A Főnix Team Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett a Főnix Team Kft.-vel kapcsolatba lép, és adatot közöl (pl. panasz), az adatokat a Főnix Team Kft. kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása.

A Főnix Team Kft. alkalmazottainak és teljesítési segédeinek személyes adatait a Főnix Team Kft. törvényi kötelezettségeinek eleget téve kezeli, erről munkavállalóit és alvállalkozóit szerződéskötéskor tájékoztatja. Pályázók személyes adatait (pl. önéletrajz), a munkakapcsolat létrejöttére irányuló pályázati folyamat lezárultakor, sikertelen pályázat esetén a Főnix Team Kft. megsemmisíti, vagy a pályázónak kiadja, sikeres pályázat esetén a munkavállalókra és teljesítési segédekre vonatkozó rendelkezések érvényesülnek.
A Főnix Team Kft. hangfelvételeket nem készít, különleges adatokat nem kezel.

9. Adattovábbítás

Az adattovábbítás általános szabályai: A Főnix Team Kft. személyes adatot csak akkor továbbít harmadik fél részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

A biztosítási titokra vonatkozó szabályok: A Bit. 4. § 12. pontja alapján biztosítási titok minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a Főnix Team Kft. rendelkezésére álló adat, amely a Főnix Team Kft. ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A Főnix Team Kft. biztosítási titkot kizárólag a Bit.-ben meghatározott esetekben továbbít harmadik fél részére.

Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az ügyfél kockázatait elvállaló Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

10. Adatfeldolgozás

A Főnix Team Kft. tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Főnix Team Kft.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Főnix Team Kft. ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Főnix Team Kft. hozzájárulásával jogosultak.
A Főnix Team Kft. adatfeldolgozóként igénybe veszi a Bázisnet Rendszerház Kft.-t (9022 Győr Kiss János u 18. 2/3., cégjegyzékszám: 08-09-012730),valamint a FORMULA/400 Kft. (1056, Budapest, Váci u. 81. 9. em. cégjegyzékszám:01-09-668634 . Az adatfeldolgozók a Főnix Team Kft. számára informatikai szolgáltatásokat nyújtanak.
A Főnix Team Kft. teljesítési segédei adatfeldolgozók.
Adatfeldolgozó lehet továbbá a Főnix Team Kft. könyvelője az alkalmazottai és alvállalkozói (teljesítési segédek) személyes adatai tekintetében.

11. Adatbiztonság

A Főnix Team Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Főnix Team Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Főnix Team Kft. az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Főnix Team Kft. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
A Főnix Team Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Főnix Team Kft. több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
A Főnix Team Kft. az általa kezelt személyes adatokba állandó jelleggel vagy rendszeresen betekintő személyeket belső adatvédelmi képzésben részesíti.

Informatikai nyilvántartások védelme

A Főnix Team Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Papíralapú nyilvántartások védelme

A Főnix Team Kft. a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, és egyéb, a Főnix Team Kft. érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az érintett alkuszi megbízást ad Főnix Team Kft.-nek, és megadja adatait, a Főnix Team Kft. azokat mindaddig kezeli, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, vagy az adatkezelés célja meg nem szűnik.
Amennyiben az érintett a Főnix Team Kft. közreműködésével biztosítást köt, a megkötött biztosítással kapcsolatos adatok kezelésének célja a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A Főnix Team Kft. a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Főnix Team Kft. a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben a Főnix Team Kft. az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Főnix Team Kft. minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A Főnix Team Kft. az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést a Főnix Team Kft. végrehajtja.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén a Főnix Team Kft. az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Főnix Team Kft. a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

13. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A Főnix Team Kft. az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az érintett kérelmére a Főnix Team Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Főnix Team Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a Főnix Team Kft. helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Főnix Team Kft. szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. A Főnix Team Kft. az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Főnix Team Kft. székhelyére címzett levélben.

Ha a Főnix Team Kft. az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Főnix Team Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A Főnix Team Kft. kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

14. Belső adatvédelmi felelős

A Főnix Team Kft., mint gazdasági társaság adatkezelések vonatkozásában adatvédelmi felelőst nevez ki, Hornyák Attila ügyvezető személyében. A Főnix Team Kft.-nél kinevezett belső adatvédelmi felelős eljár a jelen szabályzat és tájékoztató hatálya alá tartozó ügyekben.

CoverMe
Biztonság egy kattintásra
1056 Budapest, Váci utca 81. 9. emelet
2022 © Formula/400 Kft. Minden jog fenntartva!